Vedtægter

Foreningsvedtægter

§ 1. Navn, hjemsted, område.
 
Foreningens navn er »Grundejerforeningen NYSØGÅRD«, Ballerup. Foreningens hjemsted er Ballerup kommune. Dens område omfatter parceller, der er udstykket af NYSØGÅRD, matr. nr. 14b af Ballerup by og sogn. Foreningen er stiftet den 28. september 1947.

§ 2. Formål.
 
Foreningens formål er at varetage alle de fælles interesser, medlemmerne har som grundejere i »Grundejerforeningen NYSØGÅRD«, herunder anlæggelse og vedligeholdelse af samt ordenens opretholdelse på foreningens fællesareal. Det er endvidere foreningens formål at optage samarbejde med andre grundejerorganisationer til fremme af fællesanliggender.

§ 3. Medlemspligt.
 
Enhver parcelejer indenfor det i § 1 nævnte område er forpligtet til at være medlem af foreningen. Ved ejerskifte indtræder køberen i foreningen på overtagelses dagen. Bestyrelsen kan kræve, at en ny ejer dokumenterer sin adkomst til ejendommen.

Såfremt en parcel udstykkes i ejerlejligheder, udgør hver ejerlejlighed et medlem. Såfremt en parcel ejes af flere personer, udgør parcellen kun ét medlem. Såfremt flere parceller ejes af én person, har vedkom­mende lige så mange medlemsrettigheder og pligter, som antallet af parceller.

Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at holde foreningens kasserer underrettet om deres faste bopæl. Bopælsforandring skal være anmeldt kassereren senest 14 dage efter flytningen. Undladelse heraf medfører pligt til at godtgøre foreningen de udgifter, den måtte have i forbindelse med opsporing af adressen.

§ 4. Kontingent.
 
Til foreningens administration m.m. betales der af hvert medlem et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der betales helårsvis forud. Andre fælles udgifter udredes efter nærmere regler fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af foreningens kasserer.

Er et medlem mere end 3 måneder i restance, er fordringen forfalden til retslig inkasso uden yderligere forudgående varsel, og vedkommende medlem er forpligtet til at udrede alle dermed forbundne omkost­ninger.

§ 5. Afgående medlemmer.

Afgående medlemmer har intet krav på udbetaling af de af dem indbetalte penge eller nogen anden del af foreningens ejendom.

 
§ 6. Påtaleret vedrørende servitutter.

Bestyrelsen træffer beslutning i relation til medlemmer, der overtræder de servitutter, der påhviler parcellerne, og hvor  foreningen har påtaleret. Er et medlem utilfreds med bestyrelsens beslutning, kan det forlange sagen forelagt på den første ordinære generalforsamling, der træffer endelig beslutning. Klager og andre henvendelser vedrørende manglende overholdelse af servitutter skal afgives skriftligt til foreningens bestyrelse.

§ 7. Foreningens ledelse.
 
Til varetagelse af foreningens opgaver vælges en bestyrelse, der leder foreningens anliggender og admini­strerer dens midler under ansvar overfor generalforsam­lingen. Bestyrelsen foretager de dispositioner, det er pålagt foreningen at træffe, samt udøver de pligter, der i øvrigt pålægges den.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, kasserer og 3 repræsentanter, der vælges på de ordinære generalforsamlinger, hvor der desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, og de afgående kan genvælges.
Ud af sin kreds vælger bestyrelsen næstformand og sekretær. Bestyrelsen udpeger eventuelle underudvalg.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og arbejdets fordeling.

§ 8. Bestyrelsens arbejde.
 
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og forpligter foreningen overfor tredjemand ved underskrift af formand og kasserer (I tilfælde af forfald træder næstformanden i den pågældendes sted).

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Der skal dog afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsen har ret til at antage juridisk eller anden sagkyndig bistand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (eller næstformanden) og 3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretæren skriver beslutningsreferat, som godkendes af bestyrelsen. Kassereren står for bogføringen, udarbejder de årlige regnskaber og betaler godkendte regninger.

Kun kassereren og/eller formanden må kunne hæve af foreningens midler.

§ 9. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet affattes helårsvis og forelægges i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsam­ling.
Så snart regnskabsåret er omme, revideres regnskabet af 2 blandt foreningens medlemmer valgte revisorer, som gennemgår foreningens regnskaber kritisk, hen­holdsvis talmæssigt, samt forvisser sig om, at foreningens beholdninger er til stede. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gennemgå foreningens regnskab og kassebeholdning. Et sådant eftersyn skal altid foretages, når bestyrelsen finder dette fornødent. Revisorerne afgiver skriftlig meddelelse om revisionen med eventuelle bemærkninger til foreningens bestyrelse. De 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
 
 
§ 10. Generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes en årlig, ordinær generalforsamling i marts måned.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse af  medlemmerne på  opgivne adresser. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og kun de på dagsordenen værende punkter kan komme til afstemning  Forslag fra medlemskredsen skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. februar. Bestyrelsen udsender egne og indkomne forslag sammen med indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrel­sen finder dette påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet. Når en gyldig anmodning foreligger, skal bestyrelsen inden 14 dage derefter indkalde generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, deres ægtefæller og eventuelle lejere.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, der afgives ved personligt møde. Det tillades et medlem, der er forhindret i at give møde, ved skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere af sin ægtefælle eller et andet medlem. Ingen kan dog møde med mere end én fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlingerne. Afstemning skal ske skriftligt, når det forlanges af mindst 5 medlemmer, eller når dirigenten bestemmer det.

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, eventuelle forslag behandles, budgettet for det kommen­de år fastlægges, og der afholdes valg i henhold til lovene.
Generalforsamlingen fastsætter diæter for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Disse skal dog kun forelægges, når der foreslås ændringer.

Beslutninger tages med simpel majoritet, undtagen lovændringer, optagelse af lån og afhændelse af fast ejendom, til hvilke kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Såfremt et forslag opnår flertal, men ikke vedtages med de fornødne 2/3 majoritet, kan sagen forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der da kan vedtage den med simpel majoritet.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i referatet af generalforsamlingen, der underskrives af mødets dirigent og formanden. Bestyrelsen udsender i løbet af april måned referatet af generalforsamlingen til alle medlemmerne.


§ 11. Ordensbestemmelser.
 
Foreningens anlæg stilles under medlemmernes beskyt­telse og vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning. På fællesarealet skal hunde føres i snor. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt, og der må ikke henlægges eller afbrændes affald på fællesarealet.

Grundene skal renholdes. Alt ukrudt skal fjernes to gange i løbet af sommeren inden 1. juni og 1. august for at forhindre spredning af ukrudtsfrø. Som gødning eller opfyldning er det forbudt at anvende skrald (dagrenovation) eller lignende stoffer af ilde lugt eller udseende. Ildelugtende eller støjende husdyrhold er ikke tilladt. Ønsker et medlem at holde duer, høns, kaniner eller lignende, må dette kun ske i forsvarlig indhegning.

Afbrænding af affald i haverne skal ske uden gene for naboerne.

§ 12. Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted når dette besluttes med 2/3 af de tilstedeværende stemmer på en om dette punkt særlig indkaldt og lovlig indvarslet generalforsamling, som da bestemmer, ved hvem og hvorledes likvidationen skal finde sted.

Når likvidationen er afsluttet, afholdes en generalforsam­ling, hvor det reviderede likvidationsregnskab fremlægges til godkendelse, og hvor der træffes beslutning om  foreningens mulige formue.

Nærværende love er revideret på den ordinære general­forsamling april 2003.

Under 20. marts 1948 er der på ejendommen tinglyst følgende:

DEKLARATION
Underskrevne gårdejer Jensen pålægger herved de mig tilhørende ejendomme matr. nr. 14b, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h, 14i, 14k, 141, 14m, 14n, 140, 14p, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u, 14v, 14x, 14y, 14z, 14æ, 14ø, 14å, l4ab, l4ac, l4ad, l4ae, l4af, l4ag, l4ah, l4ai, l4ak, 14a1, l4am, l4an, l4ao, l4ap og 14 aq af Ballerup by og sogn følgende servitut.

1.
På parcellerne må ikke anlægges eller drives nogen fabrik eller anden virksomhed, der ved røg, larm, ilde lugt, brandfare, ubehageligt skue eller på anden måde kan genere de omboende.

2.
Der må på hver enkelt parcel kun opføres bygninger i villastil og på højst 2 etager. Nødvendige udhuse er tilladt,  ligesom bygninger i sommerhusstil er tilladt.

3.
De til enhver tid værende ejere af ovennævnte matr. nr. eller af parcel ler, der udstykkes herfra, er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen »Nysøgård«, samt overholde de for denne grundejerforening gældende love.

4.
Påtaleret tilkommer bestyrelsen for grundejerforeningen »Nysø­gård« samt den til enhver tid værende ejer af hver enkelt af de ovenstående parceller eller af parceller, der udstykkes heraf.

5.
Om de på de pågældende matr. nr. nu tinglyste servitutter, byrder og hæftelser henvises til tingbogen.

Ballerup, den 19. marts1948.
Edvard Jensen.

Skriv et svar