Skovdeklarationen pr. 1956

Skovdeklarationen pr. 1956

 

Justitsministeriiets genpartspapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom),

 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 14 bi Ballerup by og sogn

(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bi. i ting-

bogen, art nr., ejerlav,

sogn.

 

Købers, Kreditors bopæl; Højmosevej 25, Søborg

 

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Landsretssagfører J. Rohleder, Ballerup

 

Ekstrakt-afskrift af skøde og l. samtidig hermed.

 

Endeligt skøde

Undertegnede gaardejer Edvard Jensen, Nysøgaard, Ballerup,

sælger og endeligt overdrager herved til

buntmager Willy Simonsen

boende Højmosevej 25, Søborg en parcel af den mig tilhørende ejen-

dom matr.nr. 14 b Ballerup by og sogn, nemlig den som “Skovmosen”

beregnede parcel, som ved landbrugsministeriets udstykningsapproba-

tion af 8/11 1956 er matrikuleret som matr. nr. 14 bi Ballerup by

g sogn og ansat for hartkorn 1 fdk. og af areal ifølge matrikelkort 411 m2

 

………………………………………………………………………………

………………

 

4.

Der paalægges den solgte parcel servitut om, at den paa parcellen værende skovbevoksning stadig skal bibeholdes som skovbevoksning i det omfang, den nu har og ingensinde på ryddes.

Paataleret med hensyn til denne servitut tilkommer Grundejerforeningen “Nysøgaard”, og nærværende bestemmelse vil være at tinglyse servitutstiftende paa den solgte parcel.

………………………………………………

 

København, den 21. november 1956,

 

Som sælger

Edv. Jensen

 

Som køber

Willy Simonsen

Se servitut her – Servitut_ang_skovbevoksningpr.1956