Skovdeklarationen pr. 2008

Skovdeklarationen pr. 2008

 

Tillæg til servitut for for 14bi/14py pr. 2008

 

Matr. nr. 14 PY Ballerup by, Ballerup, beliggende Tværvænget 3 – 5, 2750 Ballerup.

 

Matr.nr. 14 BI Ballerup by, Ballerup.

 

Jantzen 8: Lund

Advokatanpartsselskab

Flodvej 73 C

2765 Smørum

Tlf: 44 65 01 01

J.nr. 700-8487 TL/jb

 

Tillæg til servitut om bibeholdelse af skovbevoksning, tinglyst den 6.12.1956 på matr.nr. 14 BI og matr.nr. 14 PY Ballerup by, Ballerup, beliggende i området Skovvang, Nysøvang, Tværvænget og Solbrinken, samt Tværvænget, ejerlejlighedsforeningen 3 – 5, 2750 Ballerup, med samme tillæg.

 

Den på ejendommen tinglyste servitut og det efterfølgende tinglyste hertil præciseres således:

 

  • 1.

Der skal på det omhandlede areal fortsat opretholdes en skovbevoksning i det omfang der forefindes nu.

 

  • 2.

For så vidt en ejendomsejer i området måtte ønske at foretage fældníng/udtynding af træer på egen grund, som måtte være omfattet af ”Skovdeklarationen”, skal ønske herom fremsættes for den til enhver tid værende bestyrelse for Grundejerforeningen Nysøgård til godkendelse.

 

Bestyrelsen kan betinge ønsket om fældning/udtynding af træer af, at der på grundejerens grund plantes nye(t) træ(er) for de(det) der ønskes fjernet.

 

Uenighed mellem bestyrelsen og grundejeren kan til enhver tid efter krav af parterne begæres forelagt generalforsamlingen til afgørelse, ligesom hver af parterne er berettiget til at forelægge uenigheden for den til Vestskoven tilknyttede skovrldder til afgørelse. Omkostninger til bistand fra skovridderen afholdes endeligt af den part, der indbringer spørgsmålet for skovridderen.

 

Skovridderens vurdering om bevaring af skovpræget for det deklarerede område er endelig, og kan ikke indbringes, hverken for grundejerforeningen eller domstolen i øvrigt.

 

  • 3.

Såfremt en grundejer, uden at have opnået bestyrelsens eller skovridderens samtykke, måtte have foretaget fældning af træer, omfattet af deklarationen, skal grundejeren (fortsat) være forpligtet til for egen regning at foretage genplantning af træ(er) af samme eller tilsvarende art som fældet, og en størrelse så stor som bestyrelsen/generalforsamlingen måtte fastsætte, dog omkring 4 meter.

 

  • 4.

Den i tidligere tillæg beskrevne hæk i skel mod matr.nr. 127 Ballerup by, Ballerup, korrigeres fra en højde på 2 meter fra terræn til at udgøre 1,8 meter.

 

  • 5.

Påtaleberettigede er som hidtil grundejerforeningen Nysøgård, og nærværende tillæg udvider ikke den oprindelige deklarations bestemmelser.

 

Ballerup, den 10/10 2008

 

Grundejerforeningen Nysøgård v/bestyrelsen:

 

Henning Thomsen, formand

Jørge Bruun, kasserer

 

 

Tiltrædes også af Ejerlejlighedsforeningen Tværvænget 3-5 v/formanden:

 

Flemming Lyders, formand

Flemming Landsy, kasserer

 

Samt Tværvænget 7 A:

Morten Andersen

(vitterlighedsvidner – se original dokument)

Ovenstående deklaration godkendes efter lovbekendtgørelse nr. 813, § 42, af 21. juni 2007, idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet.

Ballerup: 19. november 2008

Ove E. Dalsgaard / Finn Hjortenberg

Se tillæg her – Tillægtilservitutombebeholdelseafskovbevoksning